Dutch (Netherlands)

Wettelijke vermeldingen

Hostingdienstverlener en redacteur van de website:

TALENTSOFT, naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister van NANTERRE, onder het nummer 497 941 377, met maatschappelijke zetel te 8, rue Heyrault · CS 10157 · 92643 Boulogne Billancourt Cedex · Frankrijk.

– Tel.: 01.41.86.05.60

– E-mail: contact-ts@talentsoft.com

– Intracommunautair btw-nummer: FR87497941377

Intellectueel eigendom:

Alle elementen van de website en de linguïstische verschijningsvormen ervan zijn exclusief eigendom van het bedrijf TALENTSOFT, en zijn hiertoe beschermd door de wetgeving die van toepassing is met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en databases.


Cookiebeleid

Wanneer u de modules van Talentsoft opent, onderschreven door uw werkgever (hierna de 'website' genoemd), kunnen TALENTSOFT, naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister van NANTERRE, onder het nummer 497 941 377, met intracommunautair btw-nummer: FR87497941377, en met maatschappelijke zetel te 8, rue Heyrault · CS 10157 · 92643 Boulogne Billancourt Cedex · Frankrijk (hierna 'TALENTSOFT' of 'wij' genoemd) en haar partners rechtstreeks op de terminal van de gebruiker (hierna 'u' of de 'gebruiker' genoemd) bestanden in de vorm van cookies plaatsen.

Onderhavig cookiebeleid beoogt de verschillende cookies voor te stellen die op de modules van Talentsoft worden gebruikt, de bedrijven te identificeren die deze cookies plaatsen, en de manier waarop u zich kunt verzetten tegen het installeren van deze tracers.

Algemeenheden en parameterinstellingen:

Vooraf moet worden opgemerkt dat:

  • De cookies die op uw terminal geïnstalleerd worden, uitsluitend cookies zijn die verbonden zijn met de modules van Talentsoft die u gebruikt.
  • In overeenstemming met het CNIL-besluit nr. 2020-092 van 17 september 2020 kunnen 'noodzakelijke' cookies niet gedeactiveerd worden. Uw bezwaar tegen deze cookies zou immers de goede werking van de website benadelen.
  • U kunt de parameters van niet-noodzakelijke cookies instellen door te klikken op de link 'Parameters van uw cookies instellen', toegankelijk op de website via uw persoonlijke profiel.

Over Cookies

Algemeen gezien is een cookie een bestand van kleine omvang, dat gewoonlijk bestaat uit letters en cijfers die door de internetserver worden verzonden naar het cookiebestand van de browser die op de harde schijf van uw terminal staat.

Bepaalde cookies zijn afkomstig van bedrijven van derden die optreden voor rekening van TALENTSOFT om informatie te verzamelen en te analyseren, met name met betrekking tot het bezoek van de website. Deze dienstverleners gebruiken cookies waarmee zij op anonieme wijze statistische informatie kunnen inzamelen, specifiek met betrekking tot uw interacties met de website, bijvoorbeeld de pagina’s die u bezoekt, of de duur van uw bezoek op de website.

Als uw toestemming voor het installeren van een cookie noodzakelijk is, bedraagt de geldigheidstermijn van uw toestemming voor het plaatsen van cookies 13 maanden. Wanneer deze termijn is verstreken, wordt uw toestemming opnieuw gevraagd. U kunt uw toestemming op elk ogenblik herroepen.

Cookies die gemeenschappelijk zijn voor alle modules van Talentsoft

De cookies opgesomd onder punt a en b hierna, zijn gemeenschappelijk voor alle modules van Talentsoft.

a) Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website

Deze cookies worden op uw terminal geplaatst en zijn noodzakelijk voor de werking van alle modules van Talentsoft voor de redenen die hierna worden beschreven. Uw verzet tegen de plaatsing van deze cookies kan uw gebruik van de Talentsoft-oplossing beïnvloeden. Om deze reden, en in overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL (Commission Nationale sur l'Informatique et les Libertés, de Franse gegevensbeschermingsautoriteit) kunt u zich niet verzetten tegen het feit dat ze op uw terminal geïnstalleerd worden. De verwerking van deze cookies berust op het gewettigde belang van TALENTSOFT zoals bepaald in artikel 6.1 (f) van de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG') of op het contract dat afgesloten is tussen Talentsoft en uw werkgever zoals voorzien in artikel 6.1 (b).

Naam van de cookie Plaatser Aard van de cookie Doel van de cookie Bewaringstijd
elmg_* Talentsoft Authentificatie Dankzij deze cookie kunt u automatisch opnieuw verbinden wanneer u de functie 'mij herinneren' gebruikt 1 maand
ASP.NET_SessionId,
AspNetCore.Identity.Application,
AspNetCore.Cookies,C1, .C1
AspNet.ApplicationCookie
Identity.External
TsAuth
TsFOAuth
TsBOAuth
ELMGSESSID
ELMGETSSSID
ELSSESSID
Talentsoft Navigatie Via deze cookies is het mogelijk om u te herinneren gedurende de tijdsspanne van uw navigatie. De tijd van de navigatiesessie
AspNetCore.Culture Talentsoft Personalisering Dankzij deze cookies kunt u de weergave personaliseren van de pagina’s die u bezoekt, in functie van uw gebruik (bijv.: gebruikte taal) De tijd van de navigatiesessie
AspNetCore.Antiforgery.[+nombre aléatoire]
__AntiXsrfToken
__RequestVerificationToken
Talentsoft Beveiliging Via deze cookies kan men een verzoekvervalsing vermijden, dit betekent de vervalsing van uw navigatie, met name op het moment dat u een actie onderneemt om van navigatiepagina te veranderen terwijl u op dezelfde website blijft. De tijd van de navigatiesessie
BIGipServe Talentsoft Cookies voor het opvangen van fluctuaties in systeembelasting Via deze cookie kan men de verdeling beheren van de gebruikers op de infrastructuur van Talentsoft De tijd van de navigatiesessie
TSASPROLES Talentsoft Techniek Via deze cookie kan men de rollen van de gebruikers van de oplossing in het geheugen opslaan. Deze informatie is versleuteld De tijd van de navigatiesessie
JSESrSIONID Newrelic Navigatie Deze cookie wordt geplaatst door Newrelic (onze partner voor het beheer van de computerprestaties) om u te herinneren gedurende de tijd van uw navigatie. De tijd van de navigatiesessie
euconsent-v2 Didomi Beheer van de toestemming Via deze cookie kan uw toestemming worden opgeslagen 1 jaar
talentsoft_consent Didomi Beheer van de toestemming Via deze cookie kan uw toestemming aan onze partners worden opgeslagen wanneer uw toestemming vereist is. 1 jaar
didomi_accept_cookie
didomi_third_party_cookie
Didomi Beheer van de toestemming Via deze cookie kan de goede registratie van uw toestemming in een cookie worden getest 1 jaar
b) Cookies voor analyses waarvoor uw toestemming vooraf niet vereist is om ze te implementeren.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat onderstaande cookies ten behoeve van analyses, in overeenstemming met wat door de CNIL is toegestaan, van u geen toestemming vooraf vereisen om op uw terminal geïnstalleerd te worden.

Het implementeren van deze cookies berust op het OPT OUT-principe, dat ook bekend staat onder de naam 'recht van bezwaar'. Dit betekent concreet dat u moet handelen om uw weigering of uw bezwaar aan te geven, met name wanneer een cookie geïnstalleerd wordt.

U kunt de parameters van deze cookies op elk ogenblik instellen door te klikken op de link 'Parameters van uw cookies instellen', toegankelijk op de website via uw persoonlijke profiel.

Naam van de cookie Plaatser Aard van de cookie Doel van de cookie Bewaringstijd
atid AT Internet Bezoekersmeting Via deze cookie kan men statistiekgegevens registreren over het gedrag van de gebruikers op de website. Dit wordt voor interne analyses gebruikt door de exploitant van de website. 13 maanden
atidvisitor AT Internet Bezoekersmeting Deze cookie houdt een lijst bij van de pagina’s die u bezoekt en slaat de technische informatie op met betrekking tot de analyse van de bezochte pagina’s. 6 maanden
idrxvr AT Internet Gebruiksstatistiek Via deze cookie kan men het gebruik en de prestaties van onze website volgen en de werking ervan verbeteren of de manier waarop wij de inhoud ervan weergeven. 13 maanden

Cookies nodig voor de werking van de aanwervingsmodule

Deze cookies worden alleen op uw terminal geplaatst als u de aanwervingsmodule gebruikt die door TALENTSOFT wordt voorgesteld.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de aanwervingsmodule omwille van de hierna beschreven redenen. Uw bezwaar tegen de implementering van deze cookies kan uw gebruik van de aanwervingsmodule beïnvloeden. Om deze reden, en in overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL, kunt u zich niet verzetten tegen het feit dat ze op uw terminal geïnstalleerd worden.

De verwerking van deze cookies berust op het gewettigde belang van TALENTSOFT zoals bepaald in artikel 6.1 (f) van de AVG of op het contract dat afgesloten werd tussen Talentsoft en uw werkgever zoals voorzien in artikel 6.1 (b).

Naam van de cookie Plaatser Aard van de cookie Doel van de cookie Bewaringstijd
Rflex_cookie Talentsoft Techniek Via deze 'test'-cookie kunnen we de werking en de goede registratie van cookies op uw terminal beheren De tijd van de navigatiesessie
OfferBasket Talentsoft Techniek Dankzij deze cookies kunt u de weergave personaliseren van de pagina’s die u bezoekt, in functie van uw gebruik (bijv.: de criteria voor het zoeken van aanbiedingen) 2 maanden
gmaps_conf Talentsoft Functioneel Via deze cookie kunt u op een kaart de aanbiedingen bekijken die worden voorgesteld door het bedrijf waar u solliciteert. De tijd van de navigatiesessie
_ga (not linked to Talentsoft as it is not in our domain) Google Bezoekersmeting Via deze cookie kan de onderneming die deze functie activeert het verkeer op de module meten (i.e. de aanwerver) 2 jaar (enkel als uw werkgever deze functie activeert)
_atuvc and __atuvs in our domain + many others in the .addthis.com domain addthis Techniek Dankzij deze cookies kunt u de weergave personaliseren van de pagina’s die u bezoekt, in functie van uw gebruik (bijv.: gebruikte taal) 2 jaar

Persoonlijke gegevens en cookies

Met uitzondering van cookies aan de hand waarvan u geïdentificeerd kan worden, bevatten onderstaande cookies geen persoonlijke gegevens.

Parameterinstellingen van cookies

Zoals hiervoor aangegeven:

  • Tegen cookies die als noodzakelijk aangegeven zijn, kan men geen bezwaar aantekenen omdat dit uw gebruik van de Talentsoft-oplossing zou kunnen benadelen.
  • Cookies voor analysedoeleinden, beschreven in artikel 2.b kunnen zonder uw toestemming vooraf geplaatst worden, maar u beschikt op elk moment over de mogelijkheid om uw bezwaar te uiten door te klikken op de link 'Parameters van uw cookies instellen', toegankelijk op de website via uw persoonlijke profiel
  • Alleen de module Hello Talent gebruikt cookies waarvoor uw toestemming vooraf vereist is (artikel 7.b van dit document). Deze cookies worden ook enkel op uw terminal geïnstalleerd als u ze uitdrukkelijk hebt aanvaard. U wordt om toestemming voor deze cookies gevraagd wanneer u voor de eerste keer verbindt, en uw toestemming is 6 maanden geldig (op het einde van deze 6 maanden wordt u opnieuw om toestemming gevraagd). U kunt de parameterinstellingen van deze cookies evenwel op elk ogenblik wijzigen door te klikken op de link 'Parameters van uw cookies instellen', toegankelijk op de website via uw persoonlijke profiel.

Verantwoordelijkheid

DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN TALENTSOFT KAN IN GEEN GEVAL WORDEN INGEROEPEN BUITEN RECHTSTREEKSE, BEVESTIGDE SCHADE, EN DIT KAN UITSLUITEND GEBEUREN ALS AAN DE GRONDSLAG HET NIET NAKOMEN VAN DE VERPLICHTINGEN VANWEGE TALENTSOFT LIGT, ZOALS BEPAALD IN DIT BELEID.

Overig

Onderhavig cookiebeleid is aan het Franse recht onderworpen.

TALENTSOFT behoudt zich het recht voor om haar cookiebeleid op elk ogenblik te wijzigen of te actualiseren. Hiertoe wordt u verzocht om regelmatig deze pagina te raadplegen, omdat elke navigatie op de website uw aanvaarding van de meest recente versie van het cookiebeleid impliceert.

Belangrijke wijzigingen aan onderhavig cookiebeleid zullen gepaard gaan met de publicatie van een waarschuwing, die op de website wordt aangekondigd.

Onderhavig cookiebeleid is in de Franse taal opgesteld. Bij verschillen of tegenstrijdigheden met een versie in een andere taal, is alleen de Franse versie gezaghebbend en is deze versie van toepassing.